envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Triển Khai Nghị Định 53/2022/NĐ-CP Tại Quảng Bình

Ngày 27/10/2022 UBND Tỉnh Quảng Bình Ban Hành Kế Hoạch Số: 2006/KH-UBND Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/NĐ-CP Ngày 15/8/2022 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật An Ninh Mạng

 

Thực hiện Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 53/2022/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định tại Nghị định số 53/2022/NĐ-CP , tập trung bám sát đặc thù của địa phương và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan.

2. Xác định nội dung công việc, trách nhiệm cụ thể nhằm bảo đảm triển khai thi hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong việc triển khai thi hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP .

4. Quá trình triển khai thực hiện bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai và thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch.

2. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để xem xét, chỉ đạo./.

Related Posts

Leave a Reply