vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Tag

NGHỊ ĐỊNH
11
ngày 28 tháng 10 năm 2022 Chính phủ ban hành nghị định Số: 89/2022/NĐ-CP về QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Read More
11
ngày 26 tháng 10 năm 2022 Chính phủ ban hành nghị định Số: 88/2022/NĐ-CP về QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Read More