vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Tag

CBDC
11
Bài báo cáo này viết về sự tiến bộ dược thực hiện trong quá trình điều tra về dự án tiền điện tử euro
Read More
11
Mục đích của dự án thí điểm CBDC được nêu trong báo cáo là khám phá các trường hợp áp dụng sáng tạo và các mô hình kinh doanh có thể được hỗ trợ bởi việc ban hành CBDC
Read More
11
Viện Chính sách Bitcoin của Hoa Kỳ đang kêu gọi từ chối các loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và xem xét Bitcoin (BTC) hay stablecoin.
Read More
11
Tuân theo Lệnh hành pháp của Tổng thống, các Báo cáo mới phác thảo các khuyến nghị để bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư, doanh nghiệp, ổn định tài chính, an ninh quốc gia và môi trường
Read More