vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Tag

đất đai
11
ngày 28 tháng 10 năm 2022 Chính phủ ban hành nghị định Số: 90/2022/NĐ-CP về VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT DO BỘ NGOẠI GIAO QUẢN LÝ ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA NHÀ NƯỚC
Read More