vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Tag

chuyển đổi số
11
Ngày 28/10/2022 Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Ban Hành Thông Tư Số: 14/2022/TT-BTTTT Về Quy Định Danh Mục, Chất Lượng Dịch Vụ Viễn Thông Công Ích Và Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Công Ích Đến Năm 2025 
Read More
11
Ngày 25/10/ 2022 UBND Tỉnh Bình Thuận Ban Hành Kế Hoạch Số: 3588/KH-UBND Truyền Thông Về Chuyển Đổi Số Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Thuận Giai Đoạn 2022 - 2025, Định Hướng Đến Năm 2030 
Read More
11
Ngày 27/10/2022 Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Ban Hành Quyết Định Số: 2868/QĐ-BTNMT Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Cục Chuyển Đổi Số Và Thông Tin Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường 
Read More
11
Ngày 28 Tháng 10 Năm 2022 Bộ Y Tế Ban Hành Quyết Định Số: 2955/Qđ-Byt Phê Duyệt Kế Hoạch Thúc Đẩy Phát Triển Và Sử Dụng Các Nền Tảng Số Y Tế Thực Hiện Chương Trình Chuyển Đổi Số Quốc Gia Đến Năm 2025, Định Hướng Đến Năm 2030
Read More
11Vận động tư vấn chính sách
Ngày 31 Tháng 10 Năm 2022 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị Ban Hành Quyết Định Số: 2793/Qđ-Ubnd Về Ban Hành Bộ Chỉ Số Đánh Giá, Xếp Hạng Chuyển Đổi Số Của Các Cơ Quan Nhà Nước Tỉnh Quảng Trị
Read More
11
Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Read More