en+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Day

December 8, 2023
11
1. Hồ sơ hải quan gồm những gì? Theo khoản 8 Điều 4 Luật Hải quan 2014 thì hồ sơ hải quan gồm tờ khai hải quan, các chứng từ phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan theo quy định của Luật Hải quan 2014. 2. Quy định về hồ sơ hải quan làm...
Read More